Cele i zadania

II  CELE I ZADANIA GIMNAZJUM

§ 3.

 Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności :
1)    umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum poprzez:
a)    stwarzanie uczniom właściwych warunków do nabywania i utrwalania wiedzy i umiejętności,
b)    realizowanie podstawy programowej dla gimnazjum,
c)    zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,
d)    stosowanie zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
e)    organizację nauczania indywidualnego dla uczniów stale lub okresowo niezdolnych do pobierania nauki w warunkach szkolnych,
f)     organizację egzaminu gimnazjalnego w trzecim roku nauki;

2)    umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez planową pracę wychowawców, pedagoga szkolnego oraz nauczycieli;

3)    kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków gimnazjum i wieku ucznia poprzez:
a)    kontakty z rodzicami i współpracę z organami samorządowymi,
b)    zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów gimnazjum,
c)    systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,
d)    realizowanie Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki,
e)    współpracę z rodziną i instytucjami wspomagającymi,
f)     wdrażanie zasad bezpieczeństwa,
g)    promocję i ochronę zdrowia w szczególności przez:
– kształtowanie zdrowego stylu życia,
– promocję zachowań prozdrowotnych,
– uświadomienie odpowiedzialności za ochronę życia oraz współzależności między zdrowiem psychicznym i fizycznym;

4)    sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości
szkoły poprzez:
a)     pracę świetlicy,
b)    umożliwienie spożywania posiłków,
c)    prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, kół przedmiotowych i kół zainteresowań;

5)    sprawuje opiekę nad uczniami, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna przez:
a)    udzielanie w miarę możliwości finansowych szkoły, doraźnej lub stałej pomocy finansowej,
b)    występowanie w razie potrzeby do organu prowadzącego o udzielenie pomocy finansowej w zakresie przekraczającym możliwości szkoły,
c)    zapewnianie możliwości korzystania z pomocy pedagoga szkolnego,
d)    udzielanie organizacyjnej pomocy w korzystaniu z usług poradni psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności w razie stwierdzenia zaistnienia podstaw do ewentualnego dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,
e)    organizowanie zajęć rewalidacyjnych oraz wyrównawczych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej;

6)    zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;

7)    realizuje zajęcia rozwijające zainteresowania i wyrównujące braki uczniów;

8)    rozwija ideę wolontariatu, czyli dobrowolną, bezpłatną, świadomą pracę na rzecz innych, wykraczającą poza związki rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie;

9)    umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,  w szczególności przez organizowanie lekcji religii lub etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.