Kodeks postepowania gimnazjalisty

KODEKS  POSTĘPOWANIA GIMNAZJALISTY 

Uczeń Gimnazjum w Kobylej Górze jest: 

–  prawdomówny, uczciwy, sprawiedliwy i otwarty na poglądy  innych osób; 

–  sumienny, rzetelny i obowiązkowy; 

–  samodzielny; 

–  ciekawy wiedzy; 

–  odpowiedzialny za siebie i innych; 

–  świadomy praw i obowiązków ucznia;

–  wrażliwy na krzywdę innych. 

              Uczeń Gimnazjum w Kobylej Górze: 

–  szanuje dobro wspólne; szanuje przyrodę; 

–  szanuje dorosłych, młodszych, rówieśników i samego siebie; 

–  zna i rozumie pojęcia: dobro, zło, norma, prawo, obowiązek, tolerancja, godność; 

–  czuje się obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej; 

              społecznymi.  

Opinię o przestrzeganiu przez ucznia powyższych wartości szkoła wyraża przez ocenę zachowania. Kryteria ocen i zadania uczniów zawiera Szkolny System Oceniania.