Obowiązki ucznia

Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie,
a zwłaszcza:

1)      systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania się w ich trakcie, 

2)      przebywania na terenie szkoły w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

3)      dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

4)      wystrzegania się szkodliwych nałogów,

5)      naprawiania wyrządzonych szkód materialnych,

6)      dbania o honor i tradycję Gimnazjum,

7)      podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Gimnazjum, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego,

8)      przestrzegania zasad kultury współżycia poprzez społecznie akceptowane formy,

9)      usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły przez przedstawienie wpisu z czytelnym podpisem rodzica w zeszycie informacyjnym wychowawcy klasy,

10)   zachowania w sprawach spornych określonego trybu, jeżeli brak możliwości polubownego rozwiązania problemu,

11)   odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i  higienę oraz rozwój,

12)   właściwego zachowania się wobec nauczycieli i innych pracowników gimnazjum poprzez okazywanie im szacunku, troszczenie się o kulturę słowa i czystość języka ojczystego, a także wykonywanie ich poleceń,

13)   kulturalnego zachowania się wobec pozostałych uczniów,

14)   noszenia skromnego i schludnego stroju codziennego, a w czasie uroczystości szkolnych stroju galowego: bluzki / koszuli w kolorze białym, spódnicy / spodni w kolorze granatowym lub czarnym, żakietu, swetra, marynarki w kolorze granatowym lub czarnym,

15)   przekazania dyrektorowi lub sekretarzowi szkoły przedmiotów dezorganizujących proces dydaktyczno-wychowawczy, np. telefonu komórkowego jako depozytu do odbioru przez rodzica w dowolnym terminie, w godzinach pracy szkoły. O zaistniałym zdarzeniu zawiadamiany jest rodzic przez ucznia lub przez szkołę.

 Szczegółowe obowiązki ucznia zawarte są w Regulaminie Uczniowskim.