Szkolny System Oceniania

§ 6

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu oraz postępach w tym zakresie,
2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej. o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowaniu o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
3) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie,
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
5) ustalanie ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania na koniec roku szkolnego i warunków ich poprawiania,
6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 7

JAWNOŚĆ OCEN

1. Nauczyciele i wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego przedstawiają rodzicom (prawnym opiekunom) Szkolny i Przedmiotowy System Oceniania w czasie obowiązkowej wywiadówki, dokonując odpowiednich wpisów w dzienniku, potwierdzonych podpisem rodzica. Te same informacje przekazują uczniom dwa razy w ciągu roku szkolnego.

2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne przechowuje się w teczkach. Na życzenie rodziców wychowawca udostępnia zawartość teczek.

3. Szkolny System Oceniania i Przedmiotowe Systemy Oceniania są dostępne w bibliotece szkolnej.